Bewoners nieuws - april 2020

20 april '20

Als (toekomstig) bewoner van Hoef en Haag ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in dit nieuwe dorp. Via deze update brengen we jou graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen!

Hoef en Haag in ontwikkeling

Het nieuwe dorp Hoef en Haag is natuurlijk volop in ontwikkeling en dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. De afgelopen periode is er weer veel gebeurd en er zit ook weer voldoende aan te komen. We brengen je daar graag van op de hoogte! Heb jij als (toekomstig) bewoner vragen over 1 van de volgende onderwerpen? Mail dan naar [email protected].

Houd achterpaden vrij

Wij krijgen nog regelmatig meldingen dat de toegankelijkheid van achterpaden wordt belemmerd. Regelmatig worden ze geblokkeerd door fietsen, brommers en vuilcontainers. Het is echter voor de veiligheid erg belangrijk dat de achterpaden vrij zijn. Het achterpad kan voor jou als bewoner dienen als een tweede vluchtweg. Ook de brandweer/ambulancepersoneel kan er voor kiezen om van het achterpad gebruik te maken. Achterpaden worden vaak gebruikt door meerdere bewoners. In de notariële akte is opgenomen dat buren een recht van overpad hebben. Je bent dus niet vrij om te doen met het achterpad wat jij wilt. Laten we een beetje rekening met elkaar houden, houd het leefbaar. Alvast bedankt voor je medewerking!

Riool

Alles wat je door de gootsteen of de wc spoelt, komt in het riool terecht. Vaak is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen niet.
Help mee ons water schoon te houden
Dingen die niet voor het riool geschikt zijn, toch door de wc spoelen, is schadelijker dan je denkt. Zo stolt (frituur)vet en hopen schoonmaakdoekjes zich op. Dit leidt tot verstoppingen bij je thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf kunnen worden verholpen. Ook in het riool zelf en bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En dat leidt tot meer kosten en schade aan het milieu.
Wat kan wel en niet in het riool?
Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. 'Vochtig toiletpapier' is steviger dan gewoon toiletpapier, het breekt niet af en kan tot verstoppingen leiden. Gooi dat dus niet in het toilet, maar bij het vaste (rest)afval. Alle andere soorten (vochtige) doekjes (zoals schoonmaakdoekjes, snoetenpoetsers, babybillendoekjes) horen sowieso in de vuilnisbak.
Meer weten? Kijk op nietinhetriool.nl of riool.info voor handige tips.

Hoef en Haag rioolgebruik

Recycle restmateriaal of breng het weg

Als je aan het klussen bent heb je vaak materiaal over wat je in huis of in de tuin hebt gebruikt. Je kunt het wegbrengen naar de stort, maar je kunt er meestal ook nog iets leuks van maken. Bijvoorbeeld een loungebank van pallets voor in de tuin. Leuke ideeën kun je opdoen op Pinterest bijvoorbeeld!

Heb jij iets creatiefs gemaakt? Tag Hoef en Haag dan op Instagram. Zo inspireren we elkaar!

image alt

Onderhoud groen

Wanneer het openbaar gebied is overgedragen aan de gemeente Vijfheerenlanden zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het betreffende gebied. Het Dorpshart (zie rood in de kaart en Het Lint (zie groen in de kaart) zijn ondertussen in onderhoud bij de gemeente. Op vijfheerenlanden.nl kunt u een melding maken.

Geluidsscherm

Onze civiele aannemer Schreuder heeft de voorbereidende werkzaamheden voor realisatie van het geluidsscherm afgerond. In het tweede kwartaal van 2020 worden de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zal het geluidsscherm eind 2020 gereed zijn. Op onze facebookpagina heeft de melding van diverse afsluitingen en omleidingen gestaan, hierbij nogmaals de te verwachten omleidingen. Zie onderstaande situaties.

Hoef en Haag omleidingen

Basisschool

Op 2 december jl. heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd om inwoners van Hoef & Haag bij te praten over de route naar de tijdelijke school in Hagestein. Tijdens deze avond zijn de bewoners op de hoogte gesteld van het schetsontwerp van de school op De Brink en de voorlopige planning. De verwachting vanuit de gemeente is dat in het 4e kwartaal 2020 gestart kan worden met de bouw van de school, onder voorbehoud van de “Coronacrisis”.

Supermarkt

We verwachten dat de bouw van Het Brinkhuis met daarin o.a. de supermarkt en bovengelegen appartementen niet in het derde maar in het vierde kwartaal van 2020 start, onder voorbehoud van de “Coronacrisis”. De prognose van de oplevering is begin 2022. De voorbereidingen, waaronder het tekenwerk en gesprekken met de bouwkundige verkoop van de 16 bovengelegen appartementen wordt verwacht in de zomer van 2020

image alt

Ontmoetingsplaats aan de Meander

Verwacht wordt om in mei/juni te starten met de aanleg van de ontmoetingsplaats en de aanleg van de steiger. Naast de steiger komt er ook een overdekte plaats waar je als bewoner gebruik van kunt maken om bijvoorbeeld te picknicken, of gewoon een gezellig praatje kunt maken met andere bewoners uit het dorp.

Speelplekken

In het deelplan Het Dorpshart fase 3A is in de Zandloper een speellocatie uitgewerkt. In De Erven fase 3BC zijn 2 speellocaties te weten “Rovernest”, nabij de Meander en “Spelen op het erf” nabij het parkeerhof uitgewerkt. In beide speellocaties komen diverse speelaanleidingen, zoals in onderstaande situatie is weergegeven. Het Dorpscomité heeft meegedacht over de invulling. In onderstaand overzicht worden de verschillende nieuwe speellocaties weergegeven. Inmiddels zijn de voorstellen ook goedgekeurd door de gemeente en de Stedenbouwkundige. De locaties genaamd met ‘Achter de Wal (nummer 1), Het Bloesemerf’ (nummer 4) en Aan de Meander’ (nummer 7) zijn of worden op dit moment gerealiseerd. Het Bosje (nummer 5) wordt naar verwachting 1e helft van mei gerealiseerd. De directe omwonenden van de speellocaties worden van tevoren hierover geïnformeerd.

Hoef en Haag speelplekken
Hoef en haag speelplek
Hoef en haag speelplek
Hoef en haag speelplek

Voortgang Hoef en Haag

Onderstaand een prognose van de werkzaamheden voor het komende kwartaal. Verkoop van woningen, vergunningprocedures en capaciteit van aannemers en nutsbedrijven hebben altijd invloed op een planning. De werkelijkheid kan dus iets van deze planning afwijken.
De volgende werkzaamheden staan voor de komende tijd op de planning:

Oplevering Het Lint 2A
De eerste bewoners hebben hun intrek genomen, ook de aanleg van de bestrating loopt gelijk met de oplevering van de woningen en zal, voor zover de huidige omstandigheden het toelaten, zoveel mogelijk aanwezig zijn. Aangezien het plantseizoen nagenoeg verstreken is, kan helaas niet al het groen en bomen worden gepland. Dit volgt in het plantseizoen 2020/2021.


Dorpshart 3A
De verwachting is dat de eerste woningen vanaf eind april worden opgeleverd. Ook de aanleg van de bestrating loopt gelijk met de oplevering van de woningen en zal, voor zover de huidige omstandigheden het toelaten, zoveel mogelijk aanwezig zijn. Aangezien het plantseizoen dan verstreken is kan helaas het groen en bomen niet worden aangebracht. Dit volgt in het plantseizoen 2020/2021.


De Erven fase 3BC
De Erven zijn inmiddels geheel bouwrijp en de aannemer Blokland is gestart met de realisatie van de woningen in de eerste fase, waarbij de heiwerkzaamheden en funderingen zijn aangebracht en zij binnenkort gaan starten met de casco’s.


Het Lint fase 3DEF
In Het Lint fase 3DEF is inmiddels gestart met de bouwrijp werkzaamheden, dat wil zeggen dat de cunetten ten behoeve van het riool worden gegraven en de voorbelasting wordt aangebracht. Nadat de voorbelasting haar werk heeft gedaan, wordt gestart met de aanleg riool, kabels en leidingen t.b.v. de nuts bedrijven.


Tijdelijke afsluiting asfaltweg naar Dorpshart fase 1 
Medio 2e kwartaal wordt de 2e ontsluiting vanaf de Lekstraat Dorpshart fase 1 naar de rotonde A27 tijdelijk afgesloten. Dit is noodzakelijk om het ontbrekende stuk riool ten behoeve van het Dorpshart fase 2 en 4 parallel aan de toekomstige Brink te kunnen leggen. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt er een omleidingsroute voor auto’s, fietsers en voetgangers ingesteld. Hiervoor worden de bewoners tijdig op de hoogte gesteld. Wanneer de rioolwerkzaamheden gereed zijn wordt de Hagesteinse straat definitief aangelegd en dient dan voor bewoners als ontsluiting van de wijk. De asfaltweg blijft liggen maar wordt dan alleen nog gebruikt voor bouwverkeer.


Aanleg Meander fase 3 en voortgang kademuur Langs Dorpshart fase 3A
De werkzaamheden aan de kademuur zijn in volle gang, eind 2019 is de stalen damwand t.b.v. de kademuur aangebracht. Inmiddels is het beton gestort t.b.v. de brug welke Dorpshart fase 3A en De Erven fase 3BC met elkaar verbindt. Binnenkort wordt gestart met het aanbrengen van de prefab betonwanden, deze hangen aan de stalen damwand. Deze betonwanden dragen het metselwerk waarmee de betonnen kademuur wordt afgewerkt. Verwachting is dat de kademuur eind juni gereed is. Vanaf juni wordt gestart met het ontgraven van de Meander 3e fase de gracht langs de kademuur. Verwachting is dat deze werkzaamheden ca. 2 maanden in beslag nemen.
In het plantseizoen 2020/2021 worden de oevers ingericht met groen en bomen.

Bouwroutes naar Het Lint fase 3DEF en De Erven fase 3BC.

De bouwverkeer routes lopen via de Berchmansweg en het Hoevesteinse Lint naar beide te realiseren fases. Om de veiligheid te borgen en te voorkomen dat er door bouwverkeer harder dan 30km/uur wordt gereden leggen we ook verkeersremmende drempels in het laatste deel van het Hoevesteinse Lint aan. Dat is het gedeelte tussen Hagesteinsestraat en begin van de beide bouwlocaties.


Het Hoevesteinse Lint wordt gebruikt als aanvoerweg naar de verschillende bouwlocaties. Hierdoor rijdt er veel bouwverkeer over die weg. Waar wordt gebouwd, wordt vuil gecreëerd. We zorgen ervoor dat er wordt geveegd en gesproeid om zoveel mogelijk stof te voorkomen. Helemaal vuilvrij wordt het helaas niet. Tussen de bouwweg en de woningen in Hoevestein is ook een gaashekwerk geplaatst met daarop netten, om zoveel mogelijk overlast van stof en zicht op voertuigen, te beperken. Echter is het wel zo dat wonen in een nieuw dorp overlast met zich meebrengt. Wij zijn ons daarvan bewust en doen onze uiterste best dit zoveel mogelijk te beperken.

Glascontainer en ondergrondse containers

Er is een tijdelijke glascontainer geplaatst bij het Hoevesteinse Lint, direct naast de grijze bouwkeet. Zodra de definitieve plekken voor de glascontainers bekend zijn, word je hierover geïnformeerd.
Rondom en ten behoeve van de appartementen op de Brink worden ondergrondse containers geplaatst. Deze worden met de inrichting van de Brink meegenomen.

Gronddepot

Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden aan Het Dorpshart fase 3a is een tijdelijk gronddepot ter plaatse van de nog uit te graven Meander ingericht. Hier wordt de uitgegraven grond tijdelijk opgeslagen. Met de aannemer BAM hebben wij afgesproken dat het gronddepot medio 2e kwartaal verwijderd is.

Werkzaamheden nuts

Ten behoeve van nutsvoorzieningen in de nieuw te bouwen fases worden er kabels en leidingen uit de bestaande trafo’s gehaald. Als gevolg hiervan worden er opbreekwerkzaamheden in de reeds aanwezige betrating uitgevoerd. Dit brengt helaas enige overlast met zich mee. De nutsbedrijven brengen je hier van tevoren van op de hoogte.

Bus door Hoef en Haag

Sinds begin dit jaar loopt er een openbaar vervoer buspilot. Een kleine bus rijdt door Hoef en Haag via Hoevesteinse Lint en Hagesteinse straat.

image alt

Vanuit de Keuken van Hoef en Haag

Helaas heeft ook in de tijd van Corona de keuken van Hoef en Haag de deuren moeten sluiten. Uiteraard hopen wij samen met velen dat er snel weer betere tijden komen, waarin de deuren en het terras open kunnen.  Karin is dan weer graag uw gastvrouw voor een heerlijke lunch, haar befaamde catering, het aanschuifdiner, de spelletjesavond, de koffieochtend voor moeders en nog veel meer.  www.dekeukenvanhoefenhaag.nl

Lid worden Dorpscomité

Het Dorpscomité “Ons Hoef en Haag” is er voor alle bewoners van Hoef en Haag. Het Dorpscomité  behartigt de belangen van de inwoners bij Hoef en Haag CV, de gemeente en andere (overheids)instanties. Daarbij staan de belangen van Hoef en Haag en haar inwoners voorop. Daarnaast organiseert het bestuur en haar vrijwilligers leuke evenementen voor jong en oud in en rond het dorp! Jullie bijdrage is nodig. Alleen met veel leden kunnen we invulling geven aan vele wensen die er leven. Er lopen veel leuke initiatieven, die het Dorpscomité vorm wil geven.

Als (toekomstige) bewoner kun je lid worden van het Dorpscomité. Een lidmaatschap kost € 15,- per kalenderjaar. Het spreekt voor zich dat hoe meer leden het Dorpscomité heeft, hoe hoger het budget is om leuke dingen te organiseren of om mee te betalen aan aanvullende voorzieningen in het dorp. Met jullie kleine bijdrage kunnen we veel initiatieven invullen, help ons, doe mee en leer je buurtgenoten kennen!
Middels een aantal vragen probeert het Dorpscomité een beeld te krijgen over hoe er over hen en de activiteiten die zij organiseert wordt gedacht. Denk aan de nieuwjaarsborrel, Sinterklaas, Sint Maarten,  de Zomerweidedag en nog veel meer. Het Dorpscomité zal vervolgens met de uitkomsten van deze vragen aan de slag gaan. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je de moeite wil nemen om deze vragen te beantwoorden. Het duurt hooguit twee minuten!

Het Dorpscomité is er ook voor huurders. Ken jij mensen die in een huurwoning wonen en nog geen lid zijn? Laat ze dan weten dat ook zij meer dan welkom zijn om lid te worden!

Hoef en Haag CV ondersteunt goede initiatieven zowel in tijd, in plannen en financieel.

Blotevoetenpad Kasteelterrein

Het Dorpscomité Ons Hoef en Haag, dankt de Rabobank héél hartelijk, voor hun gulle gift. Zoals het er nú naar uitziet, zal het Blotevoetenpad half mei aangelegd worden inclusief 3 hufterbestendige bankjes van beton door Hoveniers bedrijf Huiting uit Vianen.

We hopen dat de kinderen in Hoef en Haag, hier héél véél plezier aan kunnen beleven.

Hulp gezocht voor nieuwe facebookgroep

Wie wil een facebookgroep voor het gratis aanbieden van spullen en het ruilen van spullen opzetten en/of beheren? Meld je aan via [email protected].

Afscheiding van je erfgrens

Diverse erfgrenzen van woningen zijn afgezet door middel van hedera of een beukenhaag. We doen dit om de wijk extra groene kwaliteit te geven en deze kwaliteit de komende jaren overeind te houden. Om die reden is het in stand houden van deze hagen en erfafscheidingen opgenomen in de leveringsakte van jouw woning. Het verwijderen van deze erfafscheidingen is dus niet toegestaan. We constateren dat er op diverse plekken toch schuttingen zijn geplaatst en de haag is verwijderd. De gemeente Vijfheerenlanden zal handhaven en de boeteclausule indien nodig inroepen.

Een groene tuin

Een groene tuin heeft vele voordelen ten opzichte van een versteende tuin. Natuurlijk zit het voordeel alleen al in de beleving van de tuin. Een groene oase brengt tenslotte rust en ruimte. Maar met een groene tuin help je ook mee met het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente. In een groene tuin leven namelijk veel meer bijen, vlinders en vogels. Die kunnen weer helpen om plagen te bestrijden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Door biodiversiteit te stimuleren zullen er minder plagen van 1 soort ontstaan om dat de natuur van evenwicht houdt.

Verder worden wateroverlast en/of verdroging tegen gegaan doordat het water de bodem in kan en zo de grondwaterstand aanvult.

Het onderhoud van een groene tuin hoeft niet meer tijd te kosten dan het onderhoud van een versteende tuin. Veel hoveniers/tuincentra’s kunnen je daar goed in adviseren. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Er liggen flyers voor je klaar bij de makelaars en straks weer in de Keuken van Hoef en Haag.

Een veilig Hoef en Haag

Een veilig Hoef en Haag doen we samen. Door met elkaar afspraken te maken over parkeren, bouwverkeer en rijsnelheid wordt de verkeersveiligheid bevorderd. Concreet betekent dit dat er altijd 1 volledige rijstrook vrij dient te blijven en er op de rijbaan niet geparkeerd wordt. De maximum snelheid in de wijk is 30 km.

Contact

Voor een melding bij een aannemer doe je er goed aan direct naar de uitvoerder te gaan in de bouwkeet. Bespreek je vraag en probeer het gelijk op te lossen. Ervaar je hinder in het openbare gebied? Loop direct naar de werklui en/of directievoerder en bespreek hoe het ook anders kan. Men is zich er niet altijd bewust dat ze overlast veroorzaken en soms duurt de hinder maar even. Men doet het vaak niet met opzet. Geheel hindervrij zal het door de bouw de komende jaren niet worden, dat is zeker. Door een respectvolle dialoog en rekening met elkaar te houden kunnen we de beleving van hinder al enorm verminderen. En heb je een bruikbare tip, deel die. Met elkaar houden we Hoef en Haag leefbaar. En met goede tips kan iedereen zijn voordeel doen. Wij maken een onderscheid in meldingen die geheel Hoef en Haag aangaan of alleen de bouw van jouw woning. Meldingen over de ontwikkeling van Hoef en Haag, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid of over communicatie ontvangen wij graag per mail op [email protected] Stuur bij jouw melding bij voorkeur een foto, schets of video van een situatie. Wij informeren je dan zo snel mogelijk over de vervolgstappen en/of mogelijke oplossingen. Zorg er wel voor dat jouw contactgegevens in de mail staan.

  Homepage Hoef en Haag
  Algemeen nieuws over Hoef en Haag