Inrichting openbare ruimte Hoevesteinse Lint

27 september '23

Mede namens de gemeente Vijfheerenlanden willen wij je informeren over de inrichting van de openbare ruimte langs het Hoevesteinse Lint. Vanaf het moment dat je jouw woning betrokken hebt, is het Hoevesteinse Lint een geasfalteerde bouwweg met aan weerszijden een tijdelijke grasberm met een al dan niet tijdelijk fiets- en/of voetpad.

Naar verwachting zijn de woningen, welke aan of nabij het Hoevesteinse Lint liggen, begin volgend jaar geheel gerealiseerd en bewoond. De noodzaak om het Hoevesteinse Lint als transportroute voor bouwverkeer in stand te houden, is er vanaf begin 2024 niet meer.

Verwachte planning

Het moment is dan ook aangebroken om de openbare ruimte langs het Hoevesteinse Lint definitief in te richten. Hierbij moet je denken aan het verwijderen van het tijdelijke pad van rode tegels, het aanleggen van het ontbrekende stuk voetpad, plaatsen OV-verlichting, het asfalteren van het Hoevesteinse Lint, inclusief aanbrengen van verhoogde plateaus bij kruisingen, het planten van bomen en profileren/inzaaien van de bermen.

Wij zijn voornemens om vanaf begin 2024 te starten met de genoemde werkzaamheden ten behoeve van de openbare inrichting van het Hoevesteinse Lint. Als bijlage van deze communicatie zijn de presentatietekeningen van de definitieve situatie toegevoegd, zodat je kennis kunt nemen van de plannen.

De verwachte grove planning voor 2024 is als volgt:

  • Januari: het voorbereiden van de plantvakken voor de aan te brengen bomen;
  • Februari: het planten van de bomen;
  • Maart: verwijderen tijdelijk tegelpad en voorbereiding en aanbrengen definitieve voetpad en Openbare Verlichting;
  • Maart/april: (weersafhankelijk) asfalteren Hoevesteinse Lint;
  • April: profileren en inzaaien bermen.

Download tekening Hoevesteinse Lint 1
Download tekening Hoevesteinse Lint 2
Download legenda

We houden je op de hoogte

Komende maanden houden wij je op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan gekoppelde planning. Als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden, zal met name bij het asfalteren van het Hoevesteinse Lint enige overlast ontstaan. Dit betekent dat je 1 of 2 dagen niet met de auto bij jouw woning kunt komen. Op voorhand vragen wij begrip hiervoor, uiteraard proberen wij de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

De werkzaamheden worden afgestemd met de gemeente Vijfheerenlanden, zodat zij de hulpdiensten kunnen informeren met betrekking tot de werkzaamheden, zodat deze bij een calamiteit te allen tijde ter plaatse kunnen komen.

Mocht je vragen hebben kun je een mail sturen naar: [email protected]

  Contact
  Meer nieuws