Inrichtingswerkzaamheden Hoevesteinse Lint

5 januari '24

In aansluiting op het nieuwsbericht van 27 september 2023 welke u namens Hoef en Haag CV en gemeente Vijfheerenlanden m.b.t. de geplande inrichtingswerkzaamheden aan Hoevesteinse Lint, willen wij u als volgt informeren.

Vanuit Hoef en Haag CV hebben wij Vissers Ploegmakers en Agterberg B.V. opdracht gegeven de inrichtingswerkzaamheden aan het Hoevesteinse Lint uit te voeren. Waarbij Vissers Ploegmakers het deel vanaf rotonde Berchmansweg tot het Boerderijpad voor haar rekening neemt en Agterberg B.V. het deel vanaf Boerderijpad tot aan de Hoevenweg voor haar rekening neemt.

Verwachte planning

Vanaf 9 januari wordt gestart met de werkzaamheden in het Hoevesteinse Lint. De werkzaamheden omvatten het maken van de plantgaten t.b.v. bomen, voorbereidingen t.b.v. de bermen, straatwerk van trottoirs en kruisingen, voorbereidingen t.b.v. het asfalt aanleggen en uiteindelijk het asfalteren van het hele Hoevesteinse Lint. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken werken wij in 6 fasen, dit om de bereikbaarheid van de woningen te kunnen garanderen.

Wanneer een wegvak deels of geheel wordt afgesloten, worden er omleidingsroutes ingesteld en middels verwijzingsborden aangegeven. De beide aannemers zullen hierover voorafgaande aan werkzaamheden over informeren middels brief en Bouwapp.

Als gevolg van voortschrijdend inzicht heeft de planning welke in brief van 27 september 2023 is omschreven een paar wijzigingen in tijd tot gevolg:

De planning in hoofdlijnen is als volgt:

  • januari: het voorbereiden van de plantvakken voor de aan te brengen bomen;
  • februari: het planten van de bomen
  • maart/april: verwijderen tijdelijk tegelpad en voorbereiding en aanbrengen definitieve voetpad en Openbare Verlichting en het aanbrengen van asfalt
  • april: profileren en inzaaien bermen.

Hinder

Komende maanden houden wij u op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan gekoppelde planning. Als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden zal met name bij het asfalteren van het Hoevesteinse Lint overlast ontstaan. Dit betekent dat u 1 of 2 dagen niet met de auto bij uw woning kunt komen. Op voorhand vragen wij uw begrip hiervoor, uiteraard proberen wij de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Het vriendelijke verzoek om tijdens de werkzaamheden uw auto’s niet te parkeren in de fase waarin gewerkt wordt.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? U kunt hiervoor met Jasper Kanters van Vissers Ploegmakers via 06 – 46 74 25 75 of mail naar [email protected]. Of met Jan Tinssen van Agterberg via 030-2201582 of mail [email protected].

Wij vertrouwen u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

  Contact
  Meer nieuws